Да Знаеш Как - Онлайн Магазин за домашния майстор

Мисия Моят Дом

Лаковобояджийски стоки

8
гласа
Лаковобояджийските стоки се използват за получаване на различни покрития - защитни, защитно-декоративни, светлоотразяващи, устойчиви на химикали, бензин, масла и други агресивни среди.
Лаковобояджийски стоки  -1

Производство на лаковобояджийски стоки
За производството на лаковобояджийските стоки се използват следните материали:
Пигменти и багрила. Пигментите са високодисперсни органични или минерални вещества. Имат коефициент на пречупване, по-висок от този на маслата и смолите, образуват оцветено непрозрачно покритие, не се разтварят във вода, органични разтворители и филмообразуващи вещества. При смесването им с талк, калциев хлорид, креда и др. се получават водни бои - варови, силикатни и др. За разлика от пигментите багрилата - естествени или синтетични, образуват оцветен прозрачен филм и са разтворими във вода, органични разтворители и филмообразуващи вещества.


Свойствата и цветът на пигментите и на багрилата се определят от техния химичен състав, дисперсност и избирателна способност за поглъщане и отразяване на съставните части (електромагнитните вълни с различна дължина) на безцветната светлина. Така например синият предмет се възприема като син поради това, че действайки като призма, той разлага сложния безцветен лъч на съставните му части, като поглъща всички лъчи с изключение на сините, които се отразяват. Последните, попаднали върху окото, предизвикват усещане за син цвят.


В зависимост от въздействието на цветовете върху психиката на човека всички те условно се разделят на топли и студени Топлите цветове създават радостно, весело настроение и действат повече или по-малко възбуждащо - червеният, жълтият и всички смесени с тях, т.е. цветовете, приближаващи се до цвета на пламъка, на слънцето. Студените цветове напомнят за цвета на небето, на морето, на сянката. Те не са така ярки, излъчват спокойствие и придават известно чувство на студенина - синият и смесените със синьо цветове, както и тези, при които преобладават белият и черният цвят.


По цвят пигментите се разделят на ахроматични, или неутрални - бял, чер и сив (междинен, с различни оттенъци), хроматични - червен, жълт, син, зелен, кафяв и др. От тях най-голямо значение имат т.нар. основни цветове -червеният, синият и жълтият, чрез чието смесване се получават всички останали цветове.

Разделят се още на бели пигменти -цинкови (цинков окис), литопонови (цинков окис + бариев сулфат), титанови (титанов диоксид с прибавка на бариев сулфат); черни, получени на основата на газови или лампени сажди; жълти - охра, оловно-хромова (хромгел), цинково-хромова;  червени - оловен и железен миниум, изкуствен цинобър; сини - берлинско синьо, ултрамарин; зелени - хромово-окисна, зелена, постна зелена; кафяви - умбра; метални пигменти -златен и сребърен бронз, и т.н.


Растителни масла. Използват се главно съхливи - ленено, тунгово, конопено, полусъхливи - слънчогледово, памучно, и несъхливи масла - рициново.

Смоли

Употребяват се два вида смоли: естествени - колофон, шеллак, да-мара, сандарак, и синтетични - алдехидни, фенолформалдехидни, полиуретанови, полиестерни и др.

Разтворители

Представляват летливи органични вещества, в които се разтварят всички съставни части на лаковете и на боите с изключение на пигментите.

Разредители

 Разредителите също са летливи органични вещества, които не разтварят филмообразуващите вещества, но добре се смесват със съответните композиции, регулирайки по този начин техния вискозитет и скорост на съхнене.

Сикативи

Използват се предимно манганови, кобалтови и оловни окиси на карбоновите киселини. Те са разтворими в масла и притежават свойството да ускоряват процеса на съхнене (втвърдяване) на растителните масла.
Пластификатори
 Представляват не-летливи органични маслоподобни течности с висока температура на кипене. Повишават еластичността на филма, неговата адхезия, а в отделни случаи и студоустойчивостта му.

Пълнители

Пълнителите поевтиняват лаковобояджийските стоки, като едновременно с това променят и някои от техните характеристики - механична якост на покритието, вискозитет, адхезия и др. Най-често за пълнители се използват креда, бариев сулфат, талк и др. При някои видове лаковобояджийски стоки се използват още консерванти, стабилизатори, емулгаторй, инхибитори и др. Класификация и означение на лаковобояджийските материали и покрития. В основата на класификацията на лаковобояджийските стоки са видът на материала, външният вид на повърхността на филмовото покритие и условията на експлоатация. В зависимост от тези и някои други признаци всички лаковобояджийски стоки се разделят на безири, лакове и бои, като покритията, които образуват при нанасянето им върху повърхност, се разделят на четири класа -1, II, III и IV. По отношение на условията на експлоатация те се разделят на устойчиви в помещения (П), атмосферноустой-чиви (А), химически устойчиви - на агресивни газове и пари (X), на киселини (ХК) и алкали (ХА), водоустойчиви - на вода и пари (В), на морска вода (ВМ), топлоустойчиви (Т°), маслоустойчи-ви (М), бензиноустойчиви (Б) и елек-троизолационни (Е).


Смолите, естерите на целулозата и маслата, влизащи в състава на филмообразуващите вещества, се означават също със символи: колофон - КФ, шеллак - ШЛ, пентафтали (полиестерни алкидни смоли) - ПФ, масла растителни -МА, нитро-, етил-, бензил-, ацетилцелулоза и други - НЦ, ЕЦ, БЦ, АЦ, и т.н.


Покритията се означават с букви и с цифри, показващи основния материал на покритието, външния вид (клас) на покритието и условията на експлоатация. Така например син нитроцелулозен емайллак (ЕМ-НЦ-25), втори клас, за експлоатация в помещение (П) на изделието, върху което е нанесен, се означава ЕМ-НЦ-25.

БЕЗИРИ, ЛАКОВЕ, БОИ
Безири

Безирите се употребяват самостоятелно - при грундиране на повърхности преди тяхното боядисване, или в смес с цветни пигменти (при производството на блажни  бои) и със смоли (при изработването на маслено-смолни лакове и емайллакове). Разделят се на естествени, полу-естествени, изкуствени и синтетични.


Естествените безири се получават чрез термообработка на съхливи растителни масла (ленено, конопено и др.) с прибавка на сикативи. Когато обработката се извършва при 150-160 °С с продухване на въздух, се получават т.нар окислени безири за разлика от поли-меризационните безири, получени при 260-280 °С без достъп на въздух.


Полуестествените безири се получават при дълбока термична и химична преработка на растителни масла и други течни мазнини с прибавка на сикативи и разтворители (алкидни, пентафталови, комбинирани и др.).


Изкуствените безири представляват изкуствени органични филмообразуващи вещества, получени при преработката на несъхяиви масла, подложени на термична обработка, окисляване, полимериза-ция и дехидратация, с последващо прибавяне на разтворители и сикативи. Използват се и продукти, получени от преработката на нефт, колофон и др. Имат сравнително ограничено приложение.


Синтетичните безири се получават от синтетични смоли с добавка на сикативи и на разтворители. - Асортимент на безирите


Асортиментът на безирите е доста разнообразен, като от тях най-голямо значение имат:
 Ленен безир. Представлява прозрачна, бистра или слабо мътна еднородна течност. Използва се при производството на блажни бои, за грундиране на дървени и  метални повърхности (след прибавяне към безира на оловен миниум). Лененият безир е един от най-доброкачествените и предпочитани безири.


Конопен безир. Има по-тъмен цвят, съхне по-бавно и дава по-неустойчиво на атмосферни влияния филмово покритие в сравнение с ленения безир.


Смесен безир. Получава се от ленено и тунгово масло с добавка на памучно или на слънчогледово масло в количество до 60 %.
Рицинов безир. Получава се от рициново масло, подложено на високотермична обработка (260-280 °С), с прибавка на катализатори, сикативи и разтворители минерален терпентин и глицерин. Използва се главно за разредител на блажни бои, тъй като филмовото покритие, което образува, старее и се износва много бързо.


Окислени безири. Произвежда се от ленено или конопено масло, до 30 % хидрирано полусъхливо масло, сикативи и разтворители. Окисляването се извършва при  температура 150-160 °С. Филмовото покритие на окислените безири старее бързо, поради което те се използват предимно за разредители на блажни бои.  Полимеризационни безири. Получават се при полимеризация на съхливи и полусъхливи масла с участието на разредители, сикативи и ускорители на  по-лимеризационния процес. Покритието, което образуват тези безири, е твърдо, устойчиво на вода и на механични въз-, действия, но старее много бързо.


Алкиден безир. Получава се чрез разтваряне на модифицирана с полусъхливи масла алкидна смола и сикативи. Употребява се предимно за грундиране на дървени  плоскости.


Пентафталов безир. За производството на този вид безир се използват полусъхливи  масла,  фталов  анхидрид,
 пентаеритрит и сикативи. Филмовото покритие от пентафталови безири се характеризира с висока твърдост и водоустойчивост и с устойчивост на атмосферни  въздействия.


Глифталов безир. Получава се при загряване до 240 °С на полусъхливи масла, фталов анхидрид, глицерин и сикативи, след което се разтваря в подходящи  разтворители. Глифталовият безир дава еластично филмово покритие, устойчиво на механично въздействие и на вода.

Лакове

Лаковете се състоят от филмообразуващи вещества и разтворители. В зависимост от техния вид и предназначение могат да съдържат още разредители, пластификатори, катализатори, инициатори, органични бои (при цветните лакове) и безир (при маслените лакове). След нанасяне върху повърхност и изсъхване образуват твърд, прозрачен филм, който изпълнява функциите на защитно и на декоративно покритие. Образуването на филм е резултат от изпаряването на използваните разтворители (покритието е термопластично и разтворимо в органични разтворители) или от едновременното изпаряване на летливите съставки и химическото взаимодействие върху филмообразуващите вещества (покритието е термореактивно, неразтворимо в органични разтворители).


В зависимост от природата, на филмообразуващото вещество лаковете се разделят на смолни, маслени, или маслено-смолни, нитроцелулозни, асфалтово-битумни лакове и др.

Смолни лакове

Изработват се на основата на естествени и синтетични смоли, разтворени в органични разтворители - спиртни лакове, спиртни политури, алкидни лакове (глифталови, пентафталови), полиестерни, полиуретанови и др. Използват се в мебелната промишленост - лак ПЕ-21, или Винитол-11, предназначен за сушене при обикновена  температура, и лак ПЕ-22, или Винипол 11-У - за ускорено сушене с инфрачервени лъчи; за лакиране на паркет - реактивен лак ФА-21; за метални изделия - безцветен лак КМГ; за електроизолация на медни проводници - ПЕ-9210, и за бубини и проводници за ниско напрежение -ПЕ 9210-Д; киселинноустойчиви смолни лакове - перхлорвинилов 2Д, епоксидни и други лакове.


Маслени, или маслено-смолни лакове
Представляват разтвор на смоли и растителни масла със сикативи в органични разтворители - тип Бернщайн КФ-21 (екстра) и КФ-22 (обикновен), лак алкиден АМВ (ПФ-11), голдлак ФЛ-71 и електроизолационен МА-9438, маслен за паркет КФ-25 и др.
Нитроцелулозни лакове. Получават се чрез разтваряне на нитроцелулоза и други филмообразуващи вещества и пластификатори в летливи органични разтворители.  


Използват се за лакиране на мебели: НЦ-2402 - за ръчно нанасяне с четка, НЦ-2404 - за нанасяне с лакоразливна машина, НЦ-2500 - за лакиране чрез шприцоване или с лакоразливна машина; НЦ-2405, или матлак; за метални повърхности (в автомобило и самолетостроенето) - НЦ-2401 и НЦ-2403 (цапон-лак), и др.
Асфалтово-битумни лакове. Представляват разтвор на асфалтова смола, битуми, каменовъглен пек, съхливи мазнини и други в подходяща комбинация от разтворители (бензин, терпентин и др.) -лак асфалтов БТ-12, БТ-73 и др.

Емайллакове

 Представляват хомогенна суспензия на пигменти в маслени и нитроцелулозни лакове - емайллакове екстра ПФ-12 и ПФ-13, емайллакове подови ПФ-25, нитроцелулозни НЦ-11, ав-тоемайллакове МЛ-12, емайллак КМ-52 и грунд КМ-01, емайллакове хлоркаучукови  - ХК (корабни,  хамершлагемайл лакове ПФ-26 - за ефектно боядисване в различен цвят на метални повърхности), емайллак ПФ-14 (сребърен феролит), представляващ суспензия на сребърен бронз  
или на алуминиева паста, пълнители и безцветни лакове, лакове за битова техника и др.

Бои

В широк смисъл под боя се разбира течен, пастообразен или прахообразен лаковобояджийски материал, който съдържа пигмент(и) и който, нанесен върху  повърхност, образува непрозрачен филм със защитни, декоративни или специални технически свойства.

Блажните бои, известни още като маслени, или безирени бои, представляват суспензия на пигменти във филмообразуващи вещества или в техни разтвори. Могат да  съдържат още пластификатори, пълнители, сикативи и др. Най-често при тяхното производство се използват безири от съхливи и полусъхливи масла - обикновени  безирени бои ПФ-21 (за вътрешно боядисване), алкидни безирени, или блажни бои - ПФ-12 (за боядисване на открити и на закрити обекти), боя за хоризонтална  пътна маркировка - КЧ-11, представляваща смес от пигменти, пълнители, хлоркаучуков и алкиден лак, боя корабна - КЧ - 53, бои блажни защитен цвят и др.


В отделна група са обособени водно-емулсионните бои. Представляват суспензия на пигменти, пълнители, пластификатори, емулгатори, диспергатори, консерванти, инхибитори и други във водни емулсии на филмообразуващи вещества - най-често поливинилацетат, полиакрилови смоли и бутадиенстиролов латекс (латексови бои). Характеризират се с много добра атмосфероустойчивост и адхезия към. метал, дърво, бетон, тухли и др. Употребяват се за външни и за вътрешни покрития.

Силикатни бои

Представляват суспензия на устойчиви на алкали пигменти и пълнители във воден разтвор на течно калиево стъкло. Използват се за оцветяване на циментови, варови и гипсови повърхности (мазилки) и за покриване на дървени и на други изделия с цел да се намали тяхната горливост.

Грундове

Използват се за първични покрития на различни повърхности - метални, дървени и др. Представляват суспензия на пигменти и на. пълнители в безцветни лакове. В търговската мрежа се срещат: грунд безирен за дърво; грунд алкиден ПФ-02 (предимно за черни метали); грундин - използва се като основа на изкуствен фладер, при грундиране на предмети, изложени на атмосферни условия, и като кит върху грундирани или негрундирани метални повърхности; грунд фосфатиращ, който се състои от две съставки - основна (ПВБ) и кисела (ФК), които преди употреба се смесват в съотношение съответно 100:25 масови части (м.ч.). Използва се за грундиране на предварително добре почистени метални повърхности.

Разредители

Разредителите са летливи течности от един или няколко компонента, които, без да са разтворители, могат да се използват съвместно с разтворител, без да предизвикват странични нежелани ефекти. Използват се за коригиране на вискозитета на лаковобояджийските стоки. Техният асортимент е представен от: разредител АМБ - за разреждане на блажни бои, грундове, алкидни и маслено-смолни лакове; разредител МРТ- за маслени, маслено-смолни лакове и емайллакове, за грундове и китове; разредител за нитроцелулозни лакове и разредител за специални лакове - хлоркаучукови, хамершлаглакове и др.
Окачествяването на лаковобояджийските стоки обикновено се извършва лабораторно по отношение на показателите вискозитет, съдържание на свързващо вещество, съхливост, финост на смилане, покривност, еластичност, твърдост, устойчивост на филмовото покритие на вода, на удар, на висока температура, на светлина, маслопоглъщаемост, адхезия и др.
В търговската мрежа постъпват най-често в малко грамажни опаковки от 0,5-1,0 до 5,0 кд - кутии, пластмасови банки или стъклени бутилки. За някои лакове и политури се използват аерозолни опаковки. На всяка опаковка, която трябва да бъде много добре затворена, се поставя подходящо оформен етикет, показващ съдържанието на опаковката, производителя и датата на производство. Върху някои от тях са дадени указания за употребата на боята, вида на разредителя, времето за съхнене, начина на нанасяне и др.


Съхраняването се извършва в закрити складови помещения при температура от 0 до 25 °С и спазване на условията за складиране и съхраняване на леснозапалими стоки.


Гаранционните срокове за съхраняване  на лаковобояджийските стоки от датата на тяхното производство е, както следва: три месеца - реактивните хамершлагемайллакове  и ПФ-26; шест месеца - емайллакове (алкидни, подови, епоксидни, хлоркаучукови, хамершла-гемайллакове), грундове (фосфатиращ безирен за дърво), блажни бои (обикновени в комбинирани кутии, корабни, за пътна маркировка); дванадесет месеца - лакове нитроцелулозни, мебелни, грунд алкиден, безир (алкиден и ленен), асфалтовите и безцветните лакове (лак маслен за паркет, шлайфлак, Берн-щайн); петнадесет месеца емайллакове нитроцелулозни и алкидните блажни бои в метални кутии.

източник moi-dom.net

Категория Категория: Строителство и ремонти

Категория Тагове: строителство, ремонти, лаковобояджийски стоки,

0 Коментара

Добави коментар

друга картинка

antibot