Да Знаеш Как - Онлайн Магазин за домашния майстор

Мисия Моят Дом

Луминисцентно осветление

10
гласа
Значително по-ефективни от крушките са луминесцентните лампи. За да излъчи коли­чество светлина, равно на то­ва на крушката, луминесцен­тната лампа изразходва зна­чително по-малко електрическа енергия. За съжаление обаче устройствата за захранване и включване на луминесцентна­та лампа са значително по-сложни.
Луминисцентно осветление-1 Луминисцентно осветление-2 Луминисцентно осветление-3 Луминисцентно осветление-4 Луминисцентно осветление-5

Вътрешността на тръбата 4 на луминесцентната лампа е напълнена с живачни пари. Електрическият разряд, който настъпва в живачните пари, предизвиква светене на луминофора, с който е пок­рита вътрешната повърхност на тръбата.
Електрическият ток, който се довежда до контактните кра­чета 1 и 2, предизвиква нажежаване на нагревателя (елек­трода) 3. Вторият нагревател е разположен в противополож­ния край на тръбата и се зах­ранва чрез контактните кра­чета 5 и 6. След като светне луминесцентната лампа, елек­трическият ток се подвежда единствено през крачетата 2 и 5, без да нагрява повече нагревателите 3.

В специализираните магази­ни за осветителни уреди мо­жем да си набавим луминес­центни лампи с различна мощ­ност и размери (фиг. 14). Мно­го подходящи за осветителни цели в домашни условия са миниатюрните луминесцентни лампи с мощност от 4 W до 13 W. Необходимо е обаче да отбележим, че някои хранителни стоки не изглеждат апе­титно при. осветяването им с луминесцентна лампа.

На фиг. 14: са посочени мощ­ността (във ватове) и дължината на тръбата (в милиметри) за различните видове луминес­центни лампи. Миниатюрната луминесцентна лампа с мощ­ност 4 W и дължина 136 mm е най-подходяща за осветяване на аквариум. Луминесцентна­та лампа с мощност 13 W мо­же да се използува за осве­тяване на кухненската мивка или огледалото в антрето.

Освен самата луминесцентна лампа от магазина за елек­троматериали трябва да си на­бавим още и следните части (фиг. 15): стабилизатор 1, стар­тер 2 заедно с гнездо 3 и две фасунги 4 за лампата. Тези части са неразглобяеми и имат две винтови клеми за свър­зване на проводници.

Стабилизаторът
представля­ва кутийка, в която е вграден дросел със сърцевина от магнитни ламели. Дроселът е залят с пластмаса, която пред­пазва ламелите от „бръмчене" при протичане на променлив ток. Често стабилизаторът се нарича в практиката дросел.
Във вътрешността на стар­тера .2 е вградена малка нео­нова лампа и биметален съе­динител, който затваря вери­гата на нагревателите (елек­тродите) на . луминесцентната лампа, вследствие на което те се нагряват.
Гнездото 3 осигурява бър­за подмяна на стартера. Стар­терът се поставя вертикално в гнездото, натиска се, след което корпусът му се завър­та на около 45° по посока на въртене на часовниковата стрел­ка. За да извадим стартера от гнездото, трябва да го завър­тим обратно.

Фасунгите 4 за луминесцен­тните лампи се произвеждат в две различни големини. За големи лампи с мощност от 20 W до 80 W купуваме по две големи фасунги, а за ми­ниатюрни луминесцентни лам­пи с мощност от 4 W до 13 W по две фасунги „мини" (виж фиг. 14).
Внимание: целият комплект приспособления за дадена лам­па трябва да бъде предвиден за една и съща мощност, т. е. за лампа с мощност напр. 13 W трябва да се купи ста­билизатор с мощност 13 W и стартер също с мощност 13 W-
На фиг. 16 е показана схе­мата на свързване на луминес­центна лампа. От щепсела 1 през проводника 2 и ключа 3 токът тече към стабилизатора 4. По-нататък пътят на тока ми­нава през проводника 5, дес­ния електрод на луминесцент­ната лампа 6, проводника 7, свързания накъсо стартер 8, проводника 9, левия електрод на лампата 6 и през проводника 10 обратно към щепсела 1.
За да разберем принципа на действието на стартера, нека да разгледаме още и фиг. 17.

Малко след като бъде пода­дено захранване, стартерът 1 (фиг. 17а) затваря веригата и с това включва двата електрода на луминесцентната лампа. На­жежените електроди предизвик­ват светване на лампата и токът протича, както е показано на фиг. 176, т. е. във вътреш­ността на тръбата 2, защото между електродите 3 и 4 на­стъпва електрически разряд. В този момент стартерът се из­ключва автоматично и по-нататък не участвува вече в нор­малното светене на лампата.
В домашните осветителни тела монтираме обикновено ком­плект, състоящ се от един ста­билизатор, единична луминес­центна лампа и един стартер. Не бива да забравяме, че всич­ки елементи трябва да бъдат предвидени за една и съща мощ­ност (във ватове).
На фиг. 18 е показан начинът на свързване на две луминес­центни лампи. Двете лампи са включени последователно във веригата ,на един стабилизатор (дросел). Всяка лампа обаче трябва да има отделен стартер. При това решение сумарната мощност на двете луминесцент­ни лампи не трябва да преви­шава мощността на стабилиза­тора. В случая тя e 2x6W = 12 W, т. е. не превишава 13.

(Повредените луминесцентни лампи трябва да се пазят от деца, защото във вътрешността на напуканите тръби се съдър­жат отровни живачни пари.)
В магазините за електромате­риали могат да се набавят лу­минесцентни лампи, излъчващи светлина с различни оттенъци на белия цвят. Лампите с бяло-розов цвят на светлината са подходящи за осветяване на детската стая, а тези с „дневна" светлина — за осветяване на маса за писане на домашни упражнения и пр.

източник

Категория Категория: Строителство и ремонти

Категория Тагове: осветление, луминисцентно осветление, лампи,

0 Коментара

Добави коментар

друга картинка

antibot