Да Знаеш Как - Онлайн Магазин за домашния майстор

Мисия Моят Дом

Битови електротехнически стоки

7
гласа
Към групата на битовите електротехнически стоки спадат електроинсталационните материали и кабелните изделия, електрическите лампи, електродвигателните и електронагревателните уреди.
Битови електротехнически стоки  -1

Изискванията, на които трябва да отговарят електротехническите стоки, са нормирани в съответните стандарти, в техническата документация и в други нормативни документи. Те се обединяват в две групи - общи и специални.
Общите изисквания - функционални, конструктивни, експлоатационни, естетични и икономически, се отнасят до всички стоки.
Функционалните изисквания са свързани с конкретното предназначение, функции, условия на експлоатация на стоките идр.
Конструктивно-експлоатационните изисквания се отнасят до формата и конструкцията на стоките, осигуряващи тяхната работоспособност, надеждност, дълго вечност, устойчивост и безопасност при работа, ремонтопригодност и др. В случая от особено значение са електрическата безопасност на приборите и на машините, осигуреността им против вредни излъчвания, опасността от пожар, от механични наранявания и други.
Естетичните изисквания се отнасят до външния вид на стоките, до тяхната форма, цветова гама, пропорционалност между отделните детайли, възможност за свързване с интериора и други.
Икономическите изисквания имат значение за реализирането на икономия на време, труд, енергия, материали и др. при конструирането, производството и експлоатацията на съответните уреди и машини.
Специалните, или частните изисквания се определят от функционалното предназначение на електротехническите изделия. Те са различни за съответните уреди и машини - например изискването за прахозадържане при прахосмукачките, време за замразяване при хладилниците и т.н.

КАБЕЛНИ СТОКИ

Кабелните стоки са предназначени за предаване на електрическа енергия, сигнали за информация или за изработване на намотки за електрически устройства. Разделят се на кабели, проводници и шнурове.
Електрическият кабел е изделие с едно или с повече изолирани жила, поставени в обща метална или неметална обвивка. Кабелите, предназначени за полагане в земя или във влажна среда, имат допълнителна защитна обвивка.
Електрическият проводник е кабелно изделие с една или с няколко усукани жици или с едно или с повече изолирани жила, върху които може да има лека неметална обвивка, намотка или оплетка от влакнести материали.
Електрическият шнур е проводник с гъвкави изолирани жила, предназначени за съединяване на подвижни електроуреди.
По брой на жилата кабелните изделия се разделят на еднотипни и многожилни а по предназначение - на силови, радиочестотни, съобщителни и специални.
Кабелните изделия се означават с условен буквено-цифров символ-марка, който показва тяхното предназначение, или чрез марка-размер, при която се посочват и електрическите параметри.
Показатели за качество
Окачествяването на кабелните стоки се извършва по химични, електрически и механични показатели, по-важни от които са: химичен състав на метала или на неговата сплав, степен на гъвкавост, отклонение от диаметъра на жилата, електрическо съпротивление и състояние на изолацията. За разлика от останалите стокови групи кабелните стоки не се делят на качества.

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОННИ СТОКИ

Електроинсталационните стоки се използват при монтаж и при ремонт на електрически инсталации, за включване към електрическата мрежа на домакински електроуреди и за предпазването им от свръхтокове и претоварване, за изолиране на проводници и др. За тези цели се използват клеми, тръби, кутии, щепселни съединения и други.

Клеми

Клемата е устройство, предназначено за разглобяемо присъединяване или разклоняване на проводници.
Изолационни бергманови тръби Изработват се от картон, напоен с изолационни вещества, без метална обвивка черни, или обвити с пооловена стоманена лента - бели изолационни тръби. Използват се като канал за полагане на проводници при електрически инсталации.
За изолиране на проводници в електрически машини и апарати се използват електроизолационни лакотръби, тръбички от поливинилхлориден, пластификат, миканит и микофолио.

КутииИзработват се от полимерни материали или от изолационен картон със или без метална обвивка. Използват се за вграждане на ключове и на контакти, за извеждане и за разклоняване на проводници при открити, полуоткрити и скрити инсталации.

Щекер

Предназначението му е да съедини гъвкав проводник с електрически уред или апарат.
Щепселно съединение. Използва се като прекъсваема връзка между един или повече преносими или подвижни проводници и неподвижна система от проводници. Състои се от щепсел на кутия (контакт) с пружиниращи контактни части и щепсел, чиито щифтчета се поставят в контакта, присъединен към неподвижни или преносими проводници.

Фасунга

Приспособление за закрепване цокъла на електрическите лампи към захранващата мрежа. По конструкция фасунгите биват обикновени или с резба, фасунги байонет (с щифтчета на цокъла) и фасунги с прекъсвач Освен това те могат да бъдат висящи, стенни, рингови, противовлажни, взривобезопасни и т.н. Ключове, или прекъсвачи. Ключовете за открита или за скрита инсталация, с лостови, люлкови, въртящи се или бутонни превключватели, се използват за включване и за изключване на електрическата верига.
Предпазители. Предпазителят е устройство, в което са вградени специални детайли, които прегарят или изключват, когато токът, протичащ през тях, превиши определена стойност за достатъчно дълъг период. По принцип на действие предпазителите се делят на стопяеми (с еднократно действие) и електромагнитни. Стопяемите предпазители се състоят от държател, основа, патрон и стопяема вложка, а електромагнитните - от корпус, бобина с подвижно ядро, биметална пластинка, включващ механизъм и управляващи бутончета.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ

Електрическите лампи се различават по предназначение, форма, начин на превръщане на електрическата енергия в светлинна и други.
Лампи електрически с нажежаема спирала. Тези лампи се състоят от стъклен балон, единична или двойна нажежаема волфрамова спирала, през която протича електрическият ток, и Едисонов или байонетен цокъл. Биват вакуумни или газови, напълнени с инертен газ -аргон, криптон, азот и др. Колбата се изработва от прозрачно, матово, опалово или от цветно стъкло със сферична, кап-ковидна, цилиндрична, свещо или гъбообразна форма. Произвеждат се с различна мощност, като лампите с мощност до 40 \Л/ обикновено са вакуумни и се означават с "НВ" (нормален цокъл, вакуумни), а лампите с мощност 40, 60, 75, 100 и повече вата са изпълнени с инертен газ - аргон, криптон, ксенон и др., и се означават с "НГ" (нормален цокъл, газови).
Лампи луминисцентни. От луминисцентните лампи най-разпространени са тръбните. Те са запълнени с аргон и живачни пари, а вътрешната повърхност на тръбите е покрита с луминофор (обикновените луминисцентни лампи са с ниско налягане на живачните пари.) В двата края са запоени волфрамови електроди, покрити с бариеви, стронциеви и калиеви окиси. Светлинният поток при луминисцентните лампи се получава от светенето на луминофора, активиран от ултравиолетовите излъчвания, резултат на електрическия разряд в живачните пари и в аргона.
Луминисцентните лампи се различават по диаметър на тръбата, по начин на запалване - стартерни и безстартерни ("Б"), по цвят на светлината - лампи с дневна светлина, означавани със символите "ДС", "1" или "6400 К", със студено-бяла светлина - "СБС", "2" или "4200 К", с бяла светлина - "БС", "21" или "3450 К", и лампи с топлобяла светлина - "ТБС", "3" или "2950 К" и др.

Лампи живачни с високо налягане

Тези лампи работят при високо налягане на живачните пари. Имат прозрачна, ма-тирана или покрита с луминофор колба. Предназначени са предимно за общо осветление на закрити помещения.
Лампи електрически с тлеещ разряд. При тези лампи между електродите, разположени близко един до друг в среда на разреден инертен газ, протича тлеещ разряд. Използват се за декоративни цели и при необходимост от слабо осветление. Различават се по размер, форма и вид на колбите - прозрачни, матирани или покрити с луминофор. Консумацията на електрическата енергия при тях е минимална.
Лампи натриеви с високо напрежение. Използват се за осветление на стадиони, улици и работни помещения. Дават бяла светлина със златистожълт оттенък.

Осветителна арматура

Осветителната арматура е предназначена за фиксиране на източника на светлина,  за  неговото предпазване от механични.повреди и за разпределяне и насочване на светлинния поток. Състои, се от следните основни елементи: корпус, отражател, разсейвател, фасунга, щепсел, шнур, прекъсвач и други.
В зависимост от начина и от мястото на монтиране на осветителната арматура със съответния източник на светлина, т.е. на осветителните тела, последните биват: висящи осветителни тела, (полилеи, пандели), стенни осветителни тела (аплици), тавански, подови, настолни и нощни осветителни тела.
ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ЛАМПИ И НА ОСВЕТИТЕЛНИТЕ ТЕЛА
Електрическите лампи и осветителните тела се окачествяват по отношение на притежаваните от тях електрически и светлотехнически параметри като: продължителност на светене (горене) -не по-малко от 1000 часа за електрическите лампи с нажежаема спирала, 500 часа за луминисцентните и 550 часа за миньонките; вид и състояние на колбите и на тръбите - без дефекти; на цокъла - с правилна резба или с щифтчета, плътно прикрепени към колбата или към тръбата, осигуряващи надеждна връзка с електрическата мрежа; изолация на арматурата от съприкосновение с тоководящите жила, намиращи се под напрежение; вид и естетичност на допълнителната обработка на осветителното тяло и други.
Съществуват данни за производството на "вечни" електрически крушки. Ключовият материал за тяхното изработване е галиевият нитрид. Светодиодите от галиев нитрид, които вече се изпробват край Бристол и по улиците на Лондон, имат живот над 100 000 часа и изразходват 20 % по-малко енергия от обикновените крушки, чийто живот е средно 1000 часа.

БИТОВИ ЕЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ

При електронагревателните уреди електрическата енергия се преобразува в топлинна чрез използване на проводници с високо съпротивление: на електрическия ток, чрез инфрачервено/високочестотно или индукционно нагряване и др.
Основни елементи на нагревателните уреди са корпусът, електрическият нагревател - открит, закрит или защитен, изолационният материал - керамика, шамот, слюда, периклаз, и регулиащата апаратура - терморегулатори, термоограничители, регулатори на мощността и др,
Към инфрачервените нагреватели се отнасят нагревателите, излъчващи предимно инфрачервени лъчи с дължина на вълната от 0,78 до 340 цлл.
При високочестотните нагреватели се използват диелектричните свойства на хранителните продукти, които се обработват в специална високочестотна камера. Извършва се поляризация на молекулата на веществото, в резултат на което във вътрешността на продукта се отделя топлинна енергия.
При високочестотното загряване времето за приготвяне на храната се съкращава от 4 до 10 пъти, т.е. то е няколко минути. При това храната не губи своите ценни свойства, а температурата на околния въздух и на използваните съдове остава почти непроменена.
Перспективни за битовите домакински уреди са индукционните нагреватели. Те представляват трансформатор с първична намотка от оксидирано алуминиево фолио, със сърдечник от конструкционна стомана с висока остатъчна магнитна индукция и вторична намотка от алуминий във вид на пръстен. Нагряването се извършва за сметка на хистерезисните загуби и вихровите токове в сърдечника и джауловите загуби в намотките на трансформатора. Индукционните нагреватели са по-малко пожаро и електроопасни от съпротивителните нагреватели. Освен това за тяхното изработване не са необходими скъпи дефицитни сплави. Засега обаче те не се използват в домакинските електроуреди, тъй като все още не са изцяло решени някои технически и технологични проблеми.
Електроизолациоиният материал, използван в електронагревателните уреди, се определя от температурата, която достигат нагревателите. При високи температури - 1400-1600 °С, се използват чист манганов окис (периклаз), електротехническа керамика, шамот и други. За по-ниски температури - до 800 °С, приложение намират слюдата, порцеланът, кварцовият пясък, миканитът и други.
Корпусът на електронагревателните уреди се изработва в различна форма, размер и изпълнение в зависимост от вида и предназначението на домакинските уреди.
Регулиращата апаратура, както показва наименованието й, е предназначена за регулиране мощността на уредите и температурата на тяхната, повърхност или на средата, която загряват. Промяната в мощността може да бъде степенна или безстепенна - чрез периодично изключване и включване. За регулиране на температурата се използват терморегулатори, които автоматично поддържат предварително зададена температура, или термоограничители, които ограничават максималната температура на нагряване на работната повърхност. Най-използвани при домакинските електронагревателни уреди са биметалните терморегулатори.
По предназначение нагревателните електроуреди се разделят на няколко групи: уреди за приготовление на храна, за гладене, за отопление на помещения, за нагряване на вода, за сушене, нагревателни инструменти и др.

Електрически уреди за приготвяне на храна

Електрическите уреди за приготвяне на храна включват различните котлони, готварски печки, електрически чайници и тенджери и др.
Електрически печки за готвене. Електрическите готварски печки имат плот с две или с повече нагревателни плочи и една или две фурни. Най-често са комплектувани с терморегулатори, термометър и програмно устройство. Могат да имат допълнителна камера за изсушаване на съдове и за поддържане на ястия в затоплено състояние, а също и вграден грил. Произвеждат се и комбинирани печки за електроенергия и твърдо или течно гориво.
Електрически котлони Електрическите котлони имат една или няколко плочи или нагревателни елемента. Могат да бъдат със или без регулатор за мощността и за температурата, с открити, закрити или защитени нагреватели. Изработват се най-често с една плоча с мощност 800, 1200 или 2000 \Л/ или с две плочи, едната от които е с максимална мощност 800 \Л/, а другата -1200 \ЛЛ
Камери за лъчисто печене. Това са самостоятелни камери, нагрявани чрез инфрачервено излъчване, със или без въртящо се приспособление за печене на хранителни продукти при битови условия

Електрически съдове

Тази група включва различните видове чайници, кани, кафеничета и чаши, изработени от порцелан, алуминий, никелови сплави и други материали. Характерен за тези изделия е нагревателният елемент откъм дъното на съда, изолиран от съприкосновение с хранителните продукти, за които са предназначени.
Тук спадат и електрическите тенджери, състоящи се от тяло, чашка, поставка и капак с нагревател от 2000 \Л/, със или без прозорче от огнеупорно стъкло. Могат да бъдат комплектувани с тиган за яйца на очи, скара и други.
Към електрическите уреди за приготвяне на храна се отнасят и различните скари за печене, тостерите, или сухарниците за препичане на хляб, с мощност от 600 до 1200 \Л/, и други.

Електрически уреди за нагряване на вода

От тази група най-голямо значение имат обемните електронагреватели (бойлери), потопяемите бързовари и водонагревателите за течаща вода.
Бойлерите се състоят от водосъдържател, електронагревателен елемент и терморегулатор. Могат да бъдат със или без топлинна изолация, с различна вместимост и мощност. Според налягането, за което са предназначени, се разделят на бойлери под налягане (затворени), бойлери без налягане (отворени), бойлери със свободно изтичане и бойлери с допълнителен резервоар, който поема разширението на водата. Всички бойлери са предназначени за нагряване на вода до температура, по-ниска от температурата на кипене.
Нагревателите за течаща вода са автоматични уреди за загряване на преминаващата през тях вода. Монтират се към водопроводната мрежа, а включването и изключването им от електрическата мрежа се осъществяват автоматично при пускане и при спиране на водата или чрез прекъсвач.
Потопяемите нагреватели, или бързоварите, са преносими уреди за загряване на вода до кипене. Разделят се на бързовари с мощност до 500 У\1 и над 500 \Л/, със или без температурен изключвател.

Електрически уреди за гладене

Към тази група спадат електрическите ютии. Произвеждат се в различно изпълнение - с тръбен или с вграден в керамична маса нагревател, с температурен регулатор или изключвател, за сухо или за овлажнено гладене - чрез пулверизиране на вода или чрез парообразуване. Последните от своя страна се разделят на капещ тип (К) и изпарителен тип (И). При ютиите капещ тип водата от резервоара капе в камера, в която се изпарява и се отвежда към работната повърхност на ютията. При ютиите изпарителен тип водата се загрява направо в парообразувателен резервоар, където образувалата се пара се отвежда към работната повърхност на ютията. По предназначение електрическите ютии се разделят на шивашки, домакински и туристически.

Електрически уреди за отопление

Битовите отоплителни електрически уреди се използват за директно отопление на жилищни и на малки работни помещения. Тук превръщането на електрическата енергия в топлинна и отдаването и в околната среда се извършват едновременно. Според принципа на действие уредите за директно отопление се разделят на излъчвателни (И), които отдават топлината главно чрез излъчване, конвекционни с естествена или с принудителна конвекция, при която въздухът се отоплява от нагревателния елемент и циркулира чрез термично движение или принудително, посредством вентилатор, и комбинирани, отдаващи топлината чрез излъчване и конвекция.
Към електронагревателните уреди за отопление спадат различните видове печки и електрическите радиатори -панелни или глидерни. Тук се отнасят и акумулиращите отоплителни уреди, при които превръщането на електрическата енергия в топлинна и нейното отдаване в околната среда не се извършват едновременно.
В отделна група са обособени средствата, използвани за затопляне на човешкото тяло - нагревателни възглавнички и одеяла, медицински грейки, електрически килимчета и други. Всички те са гъвкави електрически нагревателни уреди, предназначени за локално или за общо затопляне на човешкото тяло. Разделят се на две големи групи - обикновени и водонепроницаеми.
Нагревателни електроинструменти Към нагревателните електроинструменти спадат електрическите поялници, електро-вулканизаторите, приборите за обгаряне на дърво и други.
Електрическите поялници биват с продължителен, с форсиран или с импулсов режим на нагряване. Поялниците с продължителен режим на нагряване са с постоянно включен нагревател на номинална мощност, а тези с форсиран режим на работа имат нагревателен елемент, който периодично чрез превключвател се включва за определено време на две номинални мощности. Поялниците с импулсов режим на нагряване са предназначени за бързо загряване при краткотраен режим на използване. Произвеждат се с различна номинална мощност - от 10 до 500 \Л/, и номинално напрежение 24, 36, 42 и 220 V. По отношение на вида на накрайника те се разделят на поялници със сменяем и с несменяем спояващ накрайник.
Вулканизаторите се използват при ремонт на гумени изделия, автомобилни гуми и др. За източник на електрически ток се използват акумулаторите с напрежение би 12 V.
Приборите за обгаряне на дърво се състоят от ръкохватка и глава, в която се поставя електронагревател - перо. Мощността им обикновено е 40 УУ.

БИТОВИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛНИ УРЕДИ

При битовите електродзигателни уреди електрическата енергия се трансформира в механична посредством еднофазен асинхронен или колекторен двигател, който привежда в движение работните детайли на електродвигателните уреди.
Към тази група спадат уредите за съхраняване на храни и на продукти (хладилници), за пране и за сушене на бельо, за почистване и за поддържане на микроклимат в помещения, за кухненско обслужване и други.

Хладилници

Битовите хладилници се използват за съхраняване на бързоразвалящи се хранителни продукти в охладено или в замразено състояние и за получаване на неголеми количества лед. Принципът на тяхното действие се основава на отвеждането на топлината от хладилната камера в околната среда. В зависимост от конструкцията и от принципа на топлоотдаване хладилниците биват компресорни, абсорбционно дифузионни и термоелектрически.
 При компресорните и при абсорбционно-дифузионмите хладилници отвеждането на топлината от хладилната камера се извършва посредством охладителен агент - амоняк (при абсорбционно-дифузионните) и фреон 12 или 22 при компресорните (в най-новите екологично чисти компресорни хладилници за хладилен агент се използва хидрофлуор-въглеводород, който има около 50 000 пъти по-слаба разрушаваща сила по отношение на озоновия слой). Те имат ниска температура на кипене и циркулират, променяйки своето състояние, в херметически затворен хладилен агрегат. За да може хладилният агент да отдаде самоволно топлината, неговата температура трябва да бъде по-висока от температурата на околната среда. За това е нужен определен разход на енергия. При компресорните хладилници повишаването на температурата на хладилния агент над околната среда, както и неговото циркулиране се осъществяват чрез компримиране - повишаване налягането на парите на хладилния агент посредством компресор, а при абсорбционно-дифузионните хладилници - чрез загряване с електричество или с газ.
Всеки хладилник се състои от хладилен шкаф, хладилен агрегат и електрооборудване с апаратура за управление.
Принципът на действие на компресорните хладилници се състои в следното: в изпарителя, който се намира в хладилната камера и в който налягането е понижено, втечненият фреон започва да кипи. Изпаряващият се хладилен агент поглъща топлината от околната среда, в резултат на което температурата в хладилната камера се понижава. Изпареният фреон се засмуква от компресора и по тръбопровод постъпва в цилиндъра на хладилния агрегат. Тук той се компримира, загрява се от свиването и под налягане преминава в кондензатора. Като отдават на околната среда поетата топлина от хладилната камера, парите на фреона се втечняват. Втечненият хладилен агент през капилярна тръбичка се отправя в изпарителя, след което процесът отново се повтаря.
При абсорбционно-дифузионните хладилници се използват амоняк като хладилен агент, водноамонячен разтвор като абсорбент и водород за поддържане на постоянно налягане от 1,5 - 2,0 МРа. При тях принципът на действие е следният: концентрираният водно-амонячен разтвор се загрява в термосифона на хладилния агрегат. Отделилите се амонячни и водни пари постъпват в ректификатора, а образувалата се вода, частично наситена с амонячни пари, се стича обратно в термосифона. Очистените от водата горещи амонячни пари преминават в кондензатора, където се охлаждат и се втечняват. Втечненият амоняк се стича в горната част на изпарителя, като едновременно с него в долната му част постъпва водородно-амонячна смес. Образува се неравновесна система, в която налягането на парите на амоняка в сместа е по-ниско от налягането на втечнения амоняк. В резултат на това той започва да кипи и да се изпарява, като поглъща топлина от хладилната камера. Наситената с амоняк паро-газова смес преминава в резервоарчето и в абсорбера, където на принципа на противотока в термосифона постъпва и водно-амонячен разтвор. Той абсорбира амоняка от парообразната смес. Образува се концентриран водно-амонячен разтвор, който се връща в термосифона, а парогазовата смес постъпва в изпарителя, след което целият цикъл се повтаря отново.
Термоелектрически хладилници. Работата на тези битови хладилници се основава на ефекта на Пелте. Неговата същност се състои в преминаване на постоянен ток през термоелемент от два последователно съединени материала с различна термоелектродвижеща сила. На мястото на контактуването им се отделя топлина, а свободните им краища поглъщат топлина. От това следва, че т.нар. "горещи контакти', които отдават топлина, се монтират вън от хладилния шкаф, а "хладните контакти' - в хладилната камера.
Термоелектрическите хладилници са перспективни. Те са прости по конструкция, надеждни, практически дълговечни, без хладилен агент и движещи се части, без шум и вибрации.
Освен по принцип на действие хладилниците се различават по вместимост, стабилност на охлаждащия режим, температура на охлаждане и други.

Електрически уреди за почистване

Към използваните в бита електроуреди за почистване спадат прахосмукачките, електрическите четки за почистване на дрехи и обувки и различните видове паркеточистачни машини.

Прахосмукачки При прахосмукачките като средство за почистване на жилищни помещения, учреждения и други съществува голямо разнообразие по отношение на тяхната мощност, оформление, маса, брой на оборотите на двигателя, комплектуваност, конструкция (правоотточни и вихрови) и други. Почти всички обаче имат еднакъв принцип на действие - създаване на пространство от разреден въздух, в което прахът и въздухът отвън се всмукват. Това се постига чрез вентилатор, привеждан в движение от колекторен електродвигател. Всяка прахосмукачка е окомплектувана с прахоуловители с различна конструкция - четки, накрайници за събиране на прах от труднодостъпни места, от килими, от дрехи и други, прахосъбирател - за събиране на праха чрез филтриране на преминаващия през прахосмукачката замърсен въздух, удължителни тръби, армиран шланг, пулверизатор и други.

Паркеточистачки. Паркеточистачките са уреди за почистване и за полиране на паркет, линолеум, боядисани подове и други чрез равномерно нанасяне и излъскване на смазката до полиране. Състоят се от корпус, дискове, четки, електрооборудване и уреди за управление. Класифицират се по броя и по вида на операциите, които извършват -само за излъскване, за нанасяне на паркетин и излъскване и универсални, които извършват и други операции, като например шлифоване на пода и почистването му от прах. Различават се също по мощност, размери и маса (ръчни и подови), по допълнително оборудване и други.
Електрически четки за дрехи и за обувки. Предназначени са за почистване на дрехи и на обувки от прах и за лъскане на обувки. Принципът на действие на четките за дрехи е, както при прахосмукачките. При уредите за почистване и за лъскане на обувките се използват ротационни четки, които по механичен начин снемат праха от обувките или излъскват предварително нанесена върху тях боя.
Електрически перални машини. Електрическите перални машини са предназначени за изпиране на дрехи във воден разтвор на миещи средства. Състоят се от корпус, перилен съд, механично устройство за изпиране, електрическа система, хидррсистема, управляващи органи и приспособление за изцеждане на дрехи, с което не всички перални са окомплектувани. В зависимост от степента на автоматизиране на отделните процеси пералните биват обикновени, полуавтоматични и автоматични. Те могат да бъдат още със или без вграден нагревателен елемент, с горно или с предно зареждане, с перка, бъркач или барабан, със или без устройство за изцеждане и други кухненски машини и електроуреди за поддържане на микроклимат в помещения и за лична хигиена
Кухненски електроуреди и машини. Тук спадат машините за миене на съдове и уредите за обработка на хранителни продукти.

Машини за миене на съдове

Предназначени са за отделяне на остатъците от храна по съдовете с помощта на миещи средства. Последните се подават в камерата на машината във вид на струя под налягане и в различна посока. След измиване съдовете се изплакват обилно с течаща вода.
Основните възли на машините за миене на съдове са корпусът, миещата камера, касетата за съдове, електродвигателят и програмният механизъм (при автоматичните машини). Капацитетът им е различен, а цикълът за измиване на една партида е с продължителност от 7 до 10 гтпп. Състои се от предварително миене с хладка вода, същинско миене с гореща вода и миещи средства и изплакване с топла течаща вода!
Електрически уреди за обработка на хранителни продукти Към тази група спадат сокоизстисквачките, мелничките за кафе и за мелене на месо, универсалните кухненски машини и други.
Електроизстисквачките са предназначени за получаване на сокове от пресни плодове и от зеленчуци. Състоят се от корпус, перфорирана кошница с диск-ренде, бързо оборотен двигател и тласкач. Принципът на работа се основава на механичното смилане (раздробяване на продуктите и на отделянето на сока чрез центрофугиране).
Електрическите миксери се използват за смесване на течни и на полутечни продукти, за тяхното разбиване или надробяване и за други подобни операции. Това се постига чрез енергично смесване или нарязване и смесване с помощта на бързо въртящи се работни органи - режещи ножове-перки, спираловидни или затворени бъркалки и други. Скоростта на тяхното въртене може да се изменя в зависимост от вида и от консистенцията на обработваните продукти. Постига се чрез използването на дву и три скоростни колекторни електродвигатели. Миксерите биват настолни и ръчни.
Електрическите мелнички за кафе се използват за смилане и на други продукти като орехи, ръж, леблебия, кристална захар и други. Основният работен орган в мелничките за кафе е ножът, който получава въртеливо движение -10 - 14 хил. об./т1п, от колекторен електродвигател с мощност 100-135 \Л/. Смилането е резултат от надробяването и срязването на зърната.
Електрическите мелнички за месо се състоят от корпус, в който са поместени електродвигателят, шнекът, неподвижен и подвижен (въртящ се) нож. Предназначени са за смилане на месо, но в домакинството се използват и за други цели - например при обработка на плодове и на зеленчуци.
Универсалните кухненски машини са много операционни. Предназначени са за извършване на разнообразни дейности - мелене на месо, разбиване, и смесване на хранителни продукти, омесване на тесто, рязане на хляб, смилане на кафе, чистене на картофи и други. Тези видове работа универсалните кухненски машини изпълняват посредством приспособления, с които те са окомплектувани.
Електрически уреди за лична хигиена. Към тази група електроуреди спадат различните електрически самобръсначки, машинките за стрижене и за електромасаж, зъбните електрически четки и други.
Електрически самобръсначки. Предназначени са за премахване на космите от лицето и за изравняване на косата около врата, при бакембардите и други места - при самобръсначките, притежаващи допълнителен възел за подстригване. Действието им се състои в срязване на косъма след попадането му между два ножа, единият от които е подвижен, а другият неподвижен. Различават се по конструкцията и броя на подвижните ножове, по източника за захранване, по допълнителните приспособления и други.
Електрически машинки за стрижене. Имат ножов блок и пластмасов корпус-дръжка с монтиран в него универсален колекторен двигател. Ножовият блок се състои от подвижен и неподвижен нож с устройство за смяна. При стрижене подвижният нож се движи наляво и надясно с амплитуда, превишаваща най-голямото разстояние между зъбите на неподвижния нож. Означават се с номера, съответстващи на дебелината на неподвижния нож - 0,1 1,5 и 3,0 гпт.
Уреди за електрически масаж. Работата на уреда за електрически масаж на лицето или на друга част от човешкото тяло е резултат от вибриращото действие на работната част на прибора върху масажирания участък. Състои се от корпус с ръкохватка, електромагнитен двигател и комплект от приспособления с различна форма.

Електрически зъбни четки

Освен за почистване на зъбите те са предназначени и за масажиране на венците. Състоят се от пластмасов корпус, в който е поместен микроелектродвигател, захранващ се от галваничен елемент или от акумулаторна батерия. Посредством ексцентрик микроелектродвигателят придава възвратно-постъпателно движение на зъбната четка.
Други електростоки. В бита се използват и други електрически уреди: универсални машини, предназначени за обработка на дървен материал или за точене на ножове, за полиране и почистване на метални повърхности; електрически водни помпи за механизирано изкачване на вода и за поливане на градини; химически източници на ток, които преобразуват химическата енергия в електрическа (сухи галванични елементи и акумулатори), преобразуватели на електроенергия, или трансформатори, и други.
Битовите електронагревателни и електромеханични уреди се окачествяват чрез сложен комплекс от органолептични и лабораторни изпитвания, които се разделят на две основни групи - типови и контролни.
Типовите изпитвания се извършват при усвояване на нов тип уреди и в случаите, когато са направени изменения в конструкцията, в технологичния процес или в използваните материали. Провеждат се периодично или след повтарящи се недопустими отклонения при контролните изпитвания на продукцията.
Контролните изпитвания са задължителни за всички видове уреди и машини. Извършват се по показатели, определени в съответните БДС или в други нормативни документи. Те са тясно свързани с вида и с предназначението на електроуредите, с условията на тяхната експлоатация, с номиналната мощност и други.
 Така например при електронагревателните уреди основни функционални и технически показатели за качеството са коефициентът на полезно действие, времето от включване на уреда до достигане на работната температура, мощност и други; при пералните машини -перилната способност, степента на износване и времето за изпиране на дрехите, разходът на енергия, на вода и на миещи средства, номиналният капацитет и други; при хладилниците'- обемът на хладилната и на замразителната камера, студопроизводителността и температурата в хладилната камера; при прахосмукачките - прахосъбирателната способност и ефективността на прахозадържането; при бойлерите за вода - вместимостта, времето за достигане на работната температура на водата, топлинната загуба и т.н.
Освен тези специфични определения се извършват и други, които са задължителни за всички уреди и машини, като например: електрическа якост на изолацията, комплектност, функциониране, консумативна мощност, защита срещу радио-и телевизионни смущения, съпротивление на изолацията, състояние на клемите и на винтовите съединения, конструкция, устойчивост срещу падане и други.
При органолептичната оценка на битовите електроуреди, принадлежности и машини се проверяват много от техническите изисквания, също номинирани в съответните стандарти. В случая се обръща внимание на състоянието на подвижните детайли като врати на електрически печки, капаци на електрически тенджери и други, които трябва добре да пасват, свободно да се отварят и затварят, осигурявайки необходимата херметичност. Използваните за защита от допир детайли трябва да притежават необходимата механична якост, а снемането им да е възможно само чрез използване на инструменти. Дръжките и бутоните, чиито оси при повреда на изолацията могат да попаднат под напрежение, трябва да са изработени или покрити с изолационен материал. Покритията от лак, емайл или метал трябва да са равномерни, без натеци, побитости, драскотини или нарушена цялост. Откритите нагревателни елементи е необходимо така да бъдат монтирани, че при прекъсване на нагревателния проводник да е изключена възможността за допирането му до други метални части на изделието. Всички уреди, чието включване се извършва с неподвижен или с несменяем шнур, трябва да имат в близост до съединителните клеми специална защитна клема, трайно означена със знака за заземяване. Всички уреди и машини трябва да са устойчиви с оглед предотвратяване на нежелателни последствия от падане. Винтовите съединения трябва да са осигурени против разхлабване и самоотвиване. Металните части, които могат да попаднат под напрежение при повреда на изолацията, задължително се свързват със зануляващо или със заземяващо устройство. Всички контактни повърхности трябва да са метално чисти. При органолептичната оценка се проверява и състоянието на маркировката.

МАРКИРОВКА, ОПАКОВКА, СЪХРАНЯВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИТЕ СТОКИ

Маркировка. Когато в стандартите за отделните уреди не са посочени други изисквания, на всяко изделие се означават следните данни: предприятие производител или негов знак, вид (тип) на уреда, заводски номер, година на производство, БДС, номинално напрежение и мощност. Допълнително могат да се маркират следните данни: клас на уреда, степен на защита от влага, номинален ток на предпазителя. Маркировката се поставя направо върху изделието или върху отделна пластинка, здраво прикрепена към уреда. Нейното изпълнение трябва да осигурява запазването й през целия срок за експлоатация на изделието и да не се разрушава от отделящата се при работа топлина.
Опаковка. С изключение на проводниците и на инсталационните материали електромеханичните и електронагревателните уреди се поставят в индивидуални опаковки - кутии от картон, кашони от велпапе, решетъчни или плътни дървени каси и други. Видът и качеството на материалите, от които се изработват опаковките, трябва да съответстват на размерите и на масата на изделията, за които са предназначени, както и да ги предпазват от повреди при транспортирането и при съхраняването. Върху транспортните опаковки се поставят предупредителни (указателни) знаци: "Внимание", "Чупливо", "Не хвърляй", "Пази от удар" и други.

Съхраняване

Всички битови електростоки се съхраняват в опаковано състояние в сухи и проветриви помещения, при температура, не по-ниска от 5 °С, и относителна влажност на въздуха, не по-висока от 80 %. Не се допуска едновременното им съхраняване с киселини, основи, органични разтворители и други летливи и вредно действащи химикали.

източник moi-dom.net

Категория Категория: Изолация и отопление

Категория Тагове: отопление, електронагревателни уреди,

0 Коментара

Добави коментар

друга картинка

antibot