Да Знаеш Как - Онлайн Магазин за домашния майстор

Мисия Моят Дом

За предварителния договор за строителство върху недвижими имоти срещу обезщетение

6
гласа
Предварителен договор със строител се разваля писмено. В много случаи собствениците на терени, подходящи за строителство, предпочитат вместо да ги продадат и след това да бъдат изправени пред въпроса къде да инвестират парите, да ги предоставят на инвеститор срещу обезщетение.
За предварителния договор за строителство върху недвижими имоти срещу обезщетение -1

Самото договаряне протича през няколко етапа: сключване на предварителен договор, изработване и одобряване по съответния ред след съгласуване със собствениците на архитектурен проект, получаване на разрешение за строеж, избор на обектите, които собствениците на земята ще получат като обезщетение, учредяване по нотариален ред на право на строеж, приключване на самото строителство и получаване на разрешение за ползване, прехвърляне на съответните идеални части от земята на инвеститора, ако това е било договорено.


На практика подобно договаряне се прави и за поземлени имоти извън регулация, включително и такива със статут на земеделска земя, при които очевидно задължителна процедура, предхождаща учредяването на суперфицията, ще бъде преотреждането на земята за строителство и вкарването є в регулация. Наред с възможността да се осигури, макар и в по-далечен бъдещ момент, получаването на право на строеж, в тези случаи е особено голяма вероятността сроковете да не бъдат спазени.


Законът е определил, че ако няма друг срок, действието на предварителния договор продължава най-много пет години от влизането му в сила. Последното е важно да се има предвид, защото ако е включена клауза, според която влизането в сила става например след уреждане на сметките по регулация или след промяна на правния статут на земята, този срок може да се окаже доста по-дълъг.


Препоръчително е да се уговори по-кратък срок не включи клауза, според която например договорът се прекратява автоматически, ако след посочен в него срок не са приключили градоустройствените процедури или не е одобрен архитектурният проект. Принципно положение е, че всички срокове спират да текат, ако има налице форсмажор, затова е добре да се изключи необходимостта от доказване по какви причини не е настъпило очакваното изпълнение, дори те да са непреодолима сила или каквото и да е друго събитие/обстоятелство, независещо от волята или от усилията на страните по договора.

Винаги, когато има сключен писмен договор, неговото разваляне става също така писмено. За да има обаче и доказателство, необходимо е формата на връчване да бъде или чрез нотариална покана, или препоръчано с обратна разписка.


Когато има краен срок, с изтичането на който договорът по волята на страните се прекратява при настъпването или ненастъпването на някакви обстоятелства, изрично посочени в него, добре е също да се информира другата страна писмено, че договорът се смята прекратен. Това има сериозно практическо значение, посочено в случаите, когато при подписване на предварителния договор на строителя/инвеститора е дадено пълномощно за предприемане на правни и фактически действия, целящи подготовката на учредяването на правото на строеж. Още при издаването му е важно да се посочи срок на валидност на пълномощното, както и да се помисли доколко е необходимо и удачно да се включи възможност за преупълномощаване на трети лица, особено ако упълномощителят не ги познава или не е уговорено той да бъде уведомяван за всяко преупълномощаване. Заедно с уведомлението, че е влязла в сила клаузата за прекратяване на предварителния договор е препоръчително собственикът да уведоми другата страна, че прекратява пълномощното и да поиска да му бъдат предадени всички документи, свързани с упражняване на представителната власт.

източник moi-dom.net

Категория Категория: За любопитните

Категория Тагове: за любопитните, имоти,

0 Коментара

Добави коментар

друга картинка

antibot