Да Знаеш Как - Онлайн Магазин за домашния майстор

Мисия Моят Дом

Кредитното ви минало има значение

6
гласа
Макар че отпускането на кредити, в телевизионните реклами изглежда доста лесно, всъщност трябва да имате предвид,че преди да ви дадат нужните средства, банките проверяват вашата лоялност и платежоспособност.
Кредитното ви минало има значение -1

Това става чрез т. нар. кредитен регистър. Ако имате друг кредит, който не сте платили или закъснявате с вноските, това може да е причина да ви откажат нов заем.

Регистърът
Всички банкови кредити се регистрират в единна система - Централен кредитен регистър (ЦКР). Чрез системата се предоставя актуална информация за за-длъжнялостта на кре-дитополучателите. Тя показва начина, по който се обслужват текущите задължения към банковите институции. Под " начин на обслужване" се разбира дали това става своевременно (т. нар. редовен или коректен платец) или се допуска просрочване (некоректен платец) в обслужването на предоставения заем. Този статут всъщност може да се окаже решаващ за отпускане на заем при повторно кандидатстване в друга банкова институция. Допуснатите просрочия се класифицират в ЦКР в няколко групи, според времето назабавата. Те са следните:

Редовни кредити (експозиции)
Това са заемите, при които главницата и лихвите се изплащат текущо, според условията по договора за кредит. Допуска се забава на плащането до 30 дни, но само, когато то е оправдано и допуснато случайно.

Кредити (експозиции) под наблюдение
Това са кредитите, при които са натрупани просрочени плащания по главницата или лихвите, като забавянето е от 31 до 60 дни. За да бъде класифициран един заем под наблюдение, нарушенията по договора трябва не трябва да са съществени.
Нередовни кредити (експозиции) За такива се считат кредитите с натрупани просрочени плащания по главницата или лихвите 61-90 дни. Тук са налице значими нарушения в обслужването и се предполага, че длъжникът е с нестабилно финансово състояние, което може да застраши погасяването на задължението. - Необслужвани кредити (експозиции) Това са онези кредити, които се приемат за несъбираеми с натрупани просрочени плащания по главницата или лихвите със забава над 3 месеца. Заемите с този статут са т.нар. съдебни вземания. Много често се случва след усвояването на отпуснатите средства, кредитополуча-телят да се окаже в невъзможност да погасява задълженията си.

Впоследствие именно чрез системата на ЦКР се възпрепятства повторното кандидатстване на некоректния платец. Това означава, че той няма да получи желаното финансиране или рефинансира-не. Положителното е, че информацията в системата за кредитната задлъжнялост се актуализира периодично. Според Наредба № 22 на БНБ за ЦКР банките са длъжни да предоставят информация за всички кредити на клиентите си и за настъпилите изменения по тях в срок, не по-дълъг от 5 работни дни. Същевременно ежемесечно, до 15-то число на месеца, следващ отчетния, банката подава информация за размера на дълга по вече отпуснат кредит до окончателното изплащане на кредита. Продължителността на този срок се определя в зависимост от правния статут на лицето. За юридически лица промяната на статута от нередовен на редовен платец става в рамките на 6 месеца до 1 година. Срокът се определя в зависимост от начина на погасяване на дължимите суми (месечно или на по-големи интервали от време). За физически лица този срок е по-малък -един месец, след като погасяването е било извършено в срок.

Ако кредитополучател иска справка от регистъра за размера на оставащото му задължение, той трябва да подаде
искане за изготвяне на справка за кредитна задлъжнялост. Тя може да се получи от всяка банкова институция, включително и от БНБ, срещу заплащане на определена такса. Ако в нея се съдържа невярна информация, единствено банковата институция, подала данните към системата, има правото да извършва необходимите корекции. Това става с подаване на искане до съответната банка, която е длъжна в седемдневен срок да се произнесе по искането и ако е необходимо да направи необходимите корекции.


Свързани лица са всички онези, които имат пряко отношение към отпуснатият заем. Такива са например съпрузите, роднините, работодател и работник, съдружниците и всички онези лица, които са финансово обвързани по някакъв начин. При тези лица съществува вероятност при възникване на финансови проблеми на едно лице, всички останали да изпаднат в невъзможност да изплащат задълженията си. Неслучайно, кандидатствайки за отпускане на заем, банковият служител изисква попълване на декларация за свързаност. Тя може да се окаже решаваща за отпускането на заем.

източник moi-dom.net

Категория Категория: За любопитните

Категория Тагове: за любопитните, имоти, кредитно минало,

0 Коментара

Добави коментар

друга картинка

antibot