Да Знаеш Как - Онлайн Магазин за домашния майстор

Мисия Моят Дом

Автоматични врати

6
гласа
Допреди двайсетина години у нас, автоматично разтварящите се пред клиента врати се считаха за лукс. Днес, при стремително развиващата се индустрия и строителство на функционални сгради, автоматичните врати вече се възприемат като необходимост. В определени случаи стилната фасада, съчетана с ефектен входен портал се възприема като своеобразна “визитната картичка” на компанията.
Автоматични врати -1 Автоматични врати -2 Автоматични врати -3

За скептиците, ще посочим няколко основни причини за необходимостта от внедряване и използване на автоматични врати. Един от първите примери в България е свързан с монтирането на автомати за връщане в изходно положение, типичен пример - асансьорната врата. Съвременните автоматични врати изпълняват много по-сложни функции, затова има и ред причини за тяхното използване. Необходимост от многократно отваряне и затваряне на големи портали с интензивен човешки поток. Автоматичните врати са способни да поемат много по-голям човешки трафик, отколкото ръчно управляваните. Износването на отделните движещи и носещи части е намалено съществено поради правилно разпределеното усилие за отваряне и затваряне на крилата. Необходимост от намаляване на топлинните загуби и запазване на микроклимата в сградата.

Автоматичните врати се отварят бързо пред посетителите и почти мигновено се затварят след тях, като така ограничават притока за студен въздух отвън през зимата и на топлина през лятото, с което способстват за намаляване на енергийните разходи на сградата. Удобство. Не на последно място стои и тази причина. Неслучайно автоматичните врати намират най-широко използване за вход/изход в търговски и обшествени сгради – там, където е необходимо превозването на товари, стоки или обемист багаж. По този начин се създава комфорт и удобство за клиентите. Типове врати Автоматиката за задвижване зависи основно от вида на вратата – на панти, плъзгаща, въртяща (револверна), тип “летящо крило”, секционна или ролетна. Последните три се включват под общото наименование гаражни врати. Те се използват по правило за влизане/излизане в гаражи, закрити паркинги или големи търговски складове. От своя страна, плъзгащите се врати се делят на едно- и двукрилни стандартни, дву- и четирикрилни телескопични, а също така цилиндрични (полукръгли). Вероятно най-широко разпространение са получили стандартните двукрилни плъзгащи врати, тъй като при тях се постига оптимално съчетаване на технически параметри, надеждност на конструкцията и ценова стойност. Плъзгащите се, револверните и вратите на панти се използват за вход/изход на сгради или открита територия. По-надолу в материала ще се спрем именно на автоматиката предназначена за тези врати. Всъщност понятието автоматична врата не е много точно. По-скоро всяка врата може да се автоматизира с помощта на задвижваща система, съдържаща набор от устройства. Какви са те и какви типове задвижвания се използват при различните видове врати – ето върху това ще акцентираме в останалата част от статията.

Автоматика за плъзгащи врати в момента в България автоматика за плъзгащи врати предлагат различни европейски фирми – немски, швейцарски, шведски и италиански. Продуктите им са със сходни технически характеристики, близки по схема на разположение на задвижването и се различават само по някои частни конструктивни решения за отделни възли. Като общо правило се приема, че качествената автоматика за плъзгащи врати трябва да притежава характеристики, близки до: Скорост на отваряне на двете крила - от порядъка на 1.5м/сек; Максимално общо тегло на крилата - 200-250кг; Ресурс на моторредуктора - не по-малко от 2-3 милиона отваряния. Елементи Автоматиката за задвижване се комплектува с различен набор компоненти, които най-общо можем да разделим в две групи: електрически и механични. В първата влизат: електродвигател, управляващо устройство, програмно обезпечение, датчици за движение, фотоклетка за безопасност, електромеханично заключване, акумулаторни батерии за аварийно захранване и селектор на работния режим (понякога и с функция на програматор). Съответно във втората група се включват: носещата конструкция, релса, каретка, корпус, уплътнителни и звукоизолиращи елементи. В зависимост от приложението, конструкцията на фасадата и желанието на клиента, част от тези елементи могат и да не присъстват, затова по-долу ще се спрем само на най-необходимите, които обикновено присъстват в базовия модел на автоматичната врата. Задвижване – в автоматиката за плъзгащи врати това е електродвигател с редуктор и водещо зъбно колело. Задвижването може да се монтира вертикално или хоризонтално над или под конструкцията на вратата, като това зависи главно от конкретното приложение. Изборът му се определя и от ред технологични параметри: големина и вид на конструкцията, общата маса на крилата на вратата, интензивност на използване и т.н.

Датчик за движение – един от основните елементи в системата. Той привежда автоматиката в движение при приближаване на човек. От неговите характеристики до голяма степен се определя ефективната и качествена работа на автоматичната врата. Съвременните датчици за движение, използвани за тази цел, са два вида: инфрачервени (IR) и микровълнови. При това те работят на активен принцип – излъчват сигнал и приемат неговото отражение от околните обекти. Единствено този тип датчици могат да се инсталират на вход откъм улица, тъй като не се задействат под влиянието на сняг, дъжд, въздушни течения или слънчева светлина. Големият работен обхват на микровълновия датчик го прави изключително подходящ за използване в автоматиката за врати. Работната му зона има овална форма, изтеглена перпендикулярно по дължината на входа. Специфичното в случая е, че датчикът реагира слабо при движения отдясно и отляво. Препоръчителната височина за монтирането му е 2.5-7м. Това е по-разпространеният и използван тип сензор. При стандартни автоматични врати се използват датчици за движение с нормално отворен контакт, а при врати осигуряващи авариен или спасителен изход - нормално затворен контакт, който гарантира подаване на сигнал за отваряне към управляващата електроника. Инфрачервеният датчик се характеризира с широка работна зона и висока чувствителност. Подходящо е да се монтира, когато потокът посетители идва отстрани на входа.Друго полезно негово свойство се явява възможността за задаване на формата на работната зона, изхождайки от геометрията и разположението на самата врата. Инфрачервените датчици се монтират на врати с височина до 3 метра. Един от сериозните недостатъци при тях, обаче, се явява недоброто отчитане на движение по посока, перпендикулярна на входа. Фотоклетка – елемент за осигуряване на безопасно преминаване. Това е двойка инфрачервен излъчвател и приемник, които се монтират от двете страни на входният портал. Ако на входа спре човек или се постави товар, инфрачервеният лъч между приемника и предавателя се блокира и автоматичното затваряне на вратите се изключва до момента, в който не се възстанови излъчването и приемането на лъча.

Фотоклетката се явява задължителен елемент от системата за автоматично управление на врати от гледна точка на безопасност. Така успешно се избягват различни инциденти, включително удар или заклещване на преминаващ човек. Съществуват и комбинирани датчици с вградена фотоклетка, които се използват в случаи когато няма къде да се вгради или монтира стандартната фотоклетка. Те намират приложение при изцяло стъклени (безшпросни) подвижни и неподвижни крила. Електромеханично заключване – това е специално устройство, монтирано в корпуса на задвижващия механизъм. То е предназначено за много интензивна работа и представлява резе със специална форма, което се премества нагоре от електромагнит преди всяко отваряне на вратата и освобождава каретката на крилото. При затваряне резето се спуска надолу под въздействието на възвратна пружина. Когато датчикът за движение е изключен, резето надеждно блокира крилата на вратата, изключвайки възможността за разтварянето им отвън с ръце.

Съвременните автоматични врати разполагат с опростен лостов механизъм с възвратно-постъпателно движение осигурено от ел. бобина и позициониране с двойка магнити вместо с пружини. Местоположението му обикновено е при обтягащата ролка, но има и други варианти. При аварийна ситуация, когато автоматиката е изключена и трябва бързо да се напусне помещението, за ръчното разтваряне на крилата резето се разблокира с помощта на специален лост или бутон закрепен на капака или стената непосредствено до вратата. Акумулаторни батерии – позволяват задвижването да продължава работа при спиране на централното електрозахранване. Когато заряда на батерията спадне под определено ниво, блокът за управление ще го отчете и ще изпълни предварително програмирано действие – да остави вратата отворена или затворена и да преустанови работа. Допълнителна полза от използване на акумулаторни батерии е способността им да компенсират и кратковременен пад на напрежение в мрежата.

Селектор на работния режим – чрез него може да се избере един от следните алгоритми за управление: Нормален режим – активни са датчиците и от двете страни. Крилата се отварят по цялата дължина на вратата, като се пропуска входящия и изходящия поток. Едностранен режим – активен е датчикът само от едната страна, например само откъм изхода. Зимен режим – крилата не се отварят напълно, като по този начин се ограничава притока на студен въздух в сградата или помещението. Отворена врата. Затворена врата – задвижването на крилата не отчита сигналите от датчиците за движение, но позволява отварянето на вратата чрез дистанционно управление (например при обекти с ограничен достъп и охрана). Режим Охрана – при подаване на сигнал, вратата се отваря със закъснение, след което се затваря и заключва от електромеханична ключалка напълно автоматично. Намира приложение при обекти с повишена сигурност, контрол на достъпа, банкоматни помещения и др.

Съвременните модели устройства за избор на работния режим притежават включително LCD-дисплей, чрез който е възможно да се задават параметри, като: скорост на движение на крилата, време на изчакване след отваряне на вратата и т.н. Тази информация се задава, или в впоследствие променя само от квалифициран персонал или доставчика на автоматичното оборудване.

Крилата на плъзгащата врата са важен елемент при избор на автоматиката за задвижване. Към вратите с големи размери, движещи се с висока скорост, има и повишени изисквания за надеждност и херметизация на входния периметър. Крилата на плъзгащите врати обикновено са с рамка от алуминиев профил и стъклопакет от удароустойчиво стъкло – тип триплекс, или закалено стъкло с дебелина от порядъка на 10мм. Крилата, могат да са изработени единствено от стъкло, което безусловно е съвременно и елегантно, но при тях съществува проблем с не добро уплътнение и изолация. По правило големите производители на автоматика за врати предлагат своята продукция с ред варианти на профили за плъзгащи врати. Целесъобразно е да се използват именно тези профили, тъй като те са специално разработени и отчитат всяка подробност от този вид конструкция. Подобни профили са по-икономични от стандартните (за интериорни врати и прозорци), следователно по-естетични, лесни за обработка и гарантирано съответстват на всички изисквания за якостни и инерционни натоварвания.

Стъклопакет. В Европа е категорично забранено за изготвянето на стъклопакет да се използва обикновено стъкло. Това може да е триплекс (две тънки стъкла, слепени помежду си с полимер) или закалено стъкло. Причината е, че крилото на автоматичната врата, всъщност представлява едно голямо парче стъкло. Ако се използва обикновено стъкло, при счупване, отделните парчета са остри и тежки, и падайки от височина 2-2.5 метра могат да нанесат сериозни наранявания на преминаващите хора. При удар триплексът, също както обикновеното стъкло, може да се начупи, но стъклопакета ще се задържи в рамката (профила), заради полимера. Закаленото стъкло издържа на по-големи натоварвания, дори и силен удар. Ако все пак ни се отдаде да го счупим, то ще се посипе на ситни малки безопасни парчета. Телескопични плъзгащи врати Представляват интересна разновидност на плъзгащите врати. Тук една или две двойки крила се движат в една посока. В случай на едностранна схема и двете крила се отварят само наляво или надясно, като са разположени едно зад друго (схема “1+1”), а в случай, на двустранна схема – две наляво и две надясно (схема “2+2”). Подобно решение позволява осигуряване на широк светъл проход при приложения, когато фактически няма място за плъзгане на две стандартни крила, а трябва да се осигури голям светъл отвор за преминаване.

Плъзгащи летящи врати. Това са стандартни плъзгащи крила, които при нужда се отварят заедно с неподвижните крила навън, осигурявайки авариен евакуационен изход. Друго огромно предимство тук е, че се използва целия светъл отвор. Намира широко приложение в обществени сгради, големи търговски обекти, автомобилни салони, болници и др.

Аварийни плъзгащи врати. Те се отварят при подаване на сигнал от противопожарна/противодимна или друг тип охранителна система, а също и при отпадане на електрическото захранване. Подходящи са за използване в обществени сгради и големи търговски обекти.

Полукръгли плъзгащи врати. Съвременното строителство предлага нови и модерни сгради, където са необходими нестандартни решения, за които производителите на автоматични врати могат да предложат различни продукти. Тази разновидност на автоматичните врати се използва, когато имаме цилиндрична форма на фасадата. Автоматиката за задвижване на полукръгли (радиусни) врати, малко се различава от тази на плъзгащите, като специалистите не препоръчват монтирането й на вход/изход с много интензивно движение: механиката и особено механизма за задвижване на крилата при тези врати са по-сложни.

Сгъваеми плъзгащи врати Това е т.нар. тип хармоника. Използват се в приложения, където не може да се осигури достатъчно място за да се плъзгат крилата в страни. “Спестяващи” врати Използват се за приложения, където се изисква плъзгане със завъртане на 90. Осигуряват максимален отвор за преминаване при минимален необходим. Автоматика за врати на панти С нея можем да автоматизираме както съществуващи врати, така и нови проекти. Задвижващият механизъм прилича на по-голям автомат за врата, но вместо само хидравлика или възвратна пружина, в корпуса му най-често е инсталирана електро-хидравлика, а по-рядко - електродвигател с редуктор.

Можем да посочим общо три групи автоматики според принципа им на действие: линейни, лостови и за подов монтаж. Линейните задвижвания представляват окачено устройство (активатор), като управлението на вратата, се извършва чрез изменение на дължината му.

Според принципа си на действие линейните задвижващи механизми могат да са електромеханични или електрохидравлични. В устройството на първите се включват електродвигател, редуктор и червячна предавка, а на втория – електродвигател, помпа и хидроцилиндър, монтирани в общ корпус. Линейните задвижвания се явяват най-разпространеният способ за автоматизиране на врати на панти, като намират най-широко приложение при автоматизиране на гаражни врати. Лостовите автомати фактически са електродвигател с редуктор, закрепени на неподвижната част от конструкцията на вратата и лостов механизъм закрепен към крилото на вратата. Този тип задвижване се използва, когато е невъзможно използването на линеен тип задвижване, поради специфична геометрия на взаимното разположение между крилата на вратата и тяхната неподвижна опора. Този тип задвижване се използва предимно в жилищни сгради.

Автоматите за подов монтаж представляват механизъм, който се монтира под зоната за преминаване, в близост до оста на закрепване на вратата. Според принципа си на действие тези задвижвания могат да бъдат електромеханични или електрохидравлични. По правило, вратите, при които ще се използва този вид задвижване се проектират според него, а не обратно. Едно от основните предимства при използването на подовият автомат се явява сравнително големият ъгъл на отваряне на крилата на вратата – 135-180. Обикновено тези задвижвания намират приложение при обекти, където има строго определени изисквания за запазване на външният вид на сградата, например архитектурни паметници на културата. Естествено и тук присъстват датчик за движение, фотоклетка, селектор на работният режим и т.н., чрез които се постига и пълна автоматизация на вратата. Към кой от тях ще се насочите, зависи от вида и геометрията на самата врата. Естествено, значително по-лесно и евтино ще е да се автоматизира една съществуваща врата на панти, вместо на нейно място да се проектира и монтира, например плъзгаща врата. От друга страна тук има и един съществен недостатък – по-малка интензивност на използване, тъй като задвижването трябва да поеме по-големи натоварвания при отваряне и следователно повишени изисквания за теглото на крилата, ъгъла на отваряне и т.н. Съществен момент е и посоката на отваряне. Хубаво е при автоматизиране на врати на панти, да се предвидят два отделни портала за вход и изход, за да може да се организира еднопосочно преминаване на посетителите и следователно отваряне на вратата само в една посока.

Въртящи (револверни) врати Подобен тип конструкции са незаменими в сгради с много голям поток посетители и интензивно движение. Тук се постига най-добра защита срещу неблагоприятни външни въздействия, тъй като вътре в сградата се допуска само този обем въздух, който е между крилата. Така се избягва влизането на прах и шум от улицата, елиминират се въздушните течения и в същото време се предотвратяват големите разлики между вътрешната и външната температура. Най-разпространената конструкция при този вид врати е с диаметър от 2,5 до 4м, с четири прегради. При аварийна ситуация са възможни и варианти, при които крилата се сгъват едно към друго, така че да се освободи по-широк проход за евакуация.

Револверните врати също се оборудват с устройства за безопасност: детектор в края на неподвижната част, инфрачервен датчик за движение, закрепен в горната част на крилото или гумени профили в долната и странична част с монтирана в тях оптодвойка. Наред с всички споменати предимства въртящите врати имат и един засега съществен недостатък – твърде висока цена. Едва ли бихме могли да изброим всички възможни варианти и приложения на автоматичните врати. Те не само са елегантни и красиви, но и са средство за постигане на енергийно-ефективни решения, особено що се отнася до големи административни сгради. Съществуват и много индивидуални разработки, които специалистите в тази област могат да ви предложат, както и да ви насочат към най-подходящия за вас вариант.

източник moi-dom.net

Категория Категория: Архитектурни решения

Категория Тагове: обзавеждане, врати, автоматични врати, идеи, съвети, да знаеш как,

1 Коментара

Добави коментар

друга картинка

antibot